CZERWIEC - MIESIĄC DARMOWEJ DOSTAWY
Menu Menu
Więcej niż eCommerce
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

     

Regulamin Sklepu Internetowego BagsOff.com

Informacje o sklepie

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.bagsoff.com, prowadzony jest przez Move On spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod adresem. Aleja Generała Józefa Hallera 86/39, 53-203 Wrocław, NIP: PL8992828478, REGON: 368325501. Dodatkowe dane kontaktowe: info@bagsoff.com, +48 535 153 470
 2. Regulamin sklepu internetowego BagsOff określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu Użytkownikom systemu pod adresem www.bagsoff.com, w celu zamawiania towarów u Usługodawcy za pośrednictwem Internetu zgodnie z ofertą handlową usługodawcy oraz korzystania z innych funkcjonalności Systemu, obejmujących w szczególności określania miejsc dostawy Towarów. 
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego. 

Definicje


Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Dostawa Towaru - usługi transportu w miejsce wskazane przez Użytkownika realizowane przez podmiot trzeci (firmę kurierską) świadczący usługi dostawy,
 2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia oraz zawierać Umowy Sprzedaży;
 5. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
 6. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;
 7. Login - adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
 8. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
 9. Sklep Internetowy lub System - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym  https://bagsoff.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego;
 10. Sprzedający lub Usługodawca – BagsOff, Al. Gen. J. Hallera 86/39, 53-203 Wrocław, NIP: 8992828478, REGON: 368325501;
 11. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (obejmuje to również akcesoria i komponenty, w tym oprogramowanie dostarczane Kupującemu wraz z Towarem);
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827 ze zmianami. Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz warunki Umowy Sprzedaży przewidziane w niniejszym Regulaminie. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego zgód stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 13. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego;
 14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 15. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru złożona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce dostawy oraz formę płatności ceny za Towar.

Korzystanie ze sklepu internetowego

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe:

 1. przez Użytkownika posiadającego zarejestrowane Konto oraz
 2. przez Użytkownika bez rejestracji Konta. 
 3. Rejestracja Konta, lub rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] Regulaminu, Polityki Prywatności i stosownych zgód. Wymaganą zgodą niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych zgód. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.
 6. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 7. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.
 8. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, ale wszelkie złożone przez niego Zamówienia do dnia wypowiedzenia pozostają w mocy.
 9. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.
 10. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.
 11. W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego bez rejestracji Konta Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu i adres dostawy Towaru. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru [checkboxów] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Polityki Prywatności.
 12. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, bez rejestracji Konta), zobowiązany jest podać dane niezbędne dla dokonania Dostawy Towaru: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.
 13. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem, a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:
 • Umowa Sprzedaży zostaje wykonana przez strony, albo
 • traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo
 • w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.

Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym https://bagsoff.com można składać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Strony Internetowej https://bagsoff.com
 2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia i innych czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.
 3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich parametrów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka. Następnie w części zwanej „Koszykiem” należy pozostawić jedynie Towary, które mają być zamówione oraz następnie dokonać złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie opcji „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:
 5. podaje dane identyfikacyjne,
 6. podaje miejsce Dostawy Towarów poprzez wpisanie właściwego adresu.
 7. wybiera sposób dostawy Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym. Obok sposobu Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika jest wskazana cena za dostawę;
 8. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
 9. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia;
 10. potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie [checkboxa] dla „Zgadzam się z warunkami świadczenia usług i będę stosować się do nich bezwarunkowo.” oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne zgody;
 11. zaznacza opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 12. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 13. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (np.: e-przelew, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy -  (Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 ze zmianami), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.
 14. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność w formie rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, niezbędnego do uzyskania finansowania w postaci rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy -  Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 ze zmianami), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.
 15. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. W szczególności warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru u Sprzedającego.
 16. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
 1. poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo
 2. zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 3. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.
 4. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.
 5. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia złożenia Zamówienia.
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.
 8. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez sms lube-mail, a także poprzez Konto lub telefonicznie).
 9. Czas realizacji zamówienia wynosi:
 • w przypadku płatności „za pobraniem” – od 2 – 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
 • w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – od 2 – 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu. Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana do 48h (dni robocze) od momentu złożenia zamówienia, zakup zostaje automatycznie anulowany.
  Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 • w przypadku realizacji zamówienia dla płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Realizacja zamówienia / warunki Umowy Sprzedaży/Cena

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.
 3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
  Strony umowy sprzedaży
 4. Stronami Umowy Sprzedaży są Kupujący i Sprzedający, którego dane umieszczone są na paragonie fiskalnym lub fakturze. .
 5. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów.
 6. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika zgód w brzmieniu wiążącym strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesłana jako potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna (e-mail) – wraz ze stosownymi odnośnikami do treści składających się na Umowę Sprzedaży. Treść Regulaminu, jak również Polityki Prywatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego. W przypadku Użytkowników, którzy zawierają Umowy Sprzedaży bez rejestracji Konta, mając na względzie możliwość wprowadzania zmian w treści Regulaminu, Polityki Prywatności i zgód Sprzedający zdecydowanie zaleca, aby Użytkownik każdorazowo utrwalił na własny użytek (w formie wydruku, zapisu cyfrowego np. jako tzw. zrzut ekranu) treść wspomnianych wyżej dokumentów w takim brzmieniu, w jakim wiązała ona strony w chwili zawarcia poszczególnych Umów Sprzedaży.
  Płatność
 7. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym:
 • Poprzez płatność w opcji „za pobraniem”
 • Przelewem bankowym – przedpłata
 • Blik
 • Poprzez wybrany sposób zapłaty dostępny w tpay
 • Poprzez wybrany sposób zapłaty dostępny w paynow mBanku
 • Poprzez wybrany sposób zapłaty dostępny w PayPal
 • Poprzez płatność kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 • W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji płatności „raty online”, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci zawiera z Kupującym umowę o kredyt konsumencki, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie kredytodawcy.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odmowę finansowania zakupu Towaru przez osobę trzecią, w tym odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki przez instytucję finansową lub brak możliwości zapłaty przez Kupującego ceny za Towar za pośrednictwem systemów płatności internetowych.
 • Transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zmianami). Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwroty

 1. Użytkownik ma 14 dni na dokonanie zwrotu zamówionych produktów, które odsyła w stanie nienaruszonym na adres: Move On sp. z o.o. ul. Poziomkowa 2A, 74-400 Dębno z dopiskiem „zwrot – numer zamówienia”
 2. Jeżeli Użytkownik zwraca przedmioty, do których otrzymał gratisy, Użytkownik zobowiązany jest dokonać zwrotu całości zamówienia – wraz z otrzymanymi gratisami.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Reklamacje

 1. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na zakupiony towar. Gwarancje rozpatrywane są na podstawie dowodu zakupu.